Κώδικας Δεοντολογίας

 1. Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι υπηρεσία του ΕΑΠ που στοχεύει στην υποστήριξή των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ στην προσέγγιση μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την πληροφόρησή τους αναφορικά με δράσεις που προωθούν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Το ΓΔ του ΕΑΠ στοχεύει στη δικτύωση και τη συνεργασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με φορείς παροχής διά βίου μάθησης, εργοδοτικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς και την κοινωνία ευρύτερα.
 2. Χρήστες των υπηρεσιών του ΓΔ του ΕΑΠ νοούνται: α) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΕΑΠ, β) οι απόφοιτοί και οι απόφοιτες του ΕΑΠ, γ) τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ, δ) φορείς παροχής διά βίου μάθησης, όπως προσδιορίζονται στον Νόμο 3369/2005, καθώς και αντίστοιχοι φορείς του εξωτερικού, ε) εργοδοτικοί και παραγωγικοί φορείς (φορείς τα μέλη των οποίων απασχολούν ή/και ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό προκειμένου να παράσχει αμειβόμενη εργασία).
 3. Το ΓΔ του ΕΑΠ συλλέγει και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4024/2011, και Νόμος 3471/2006, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3783/2009 και 3917/2011).
 4. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του ΓΔ του ΕΑΠ είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν: α) στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΕΑΠ, β) σε άλλους χρήστες των υπηρεσιών του ΓΔ του ΕΑΠ, κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης και γ) στις αρμόδιες κατά τον Νόμο αρχές.
 5. Το ΓΔ του ΕΑΠ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών του.
 6. Το ΓΔ του ΕΑΠ δίνει το δικαίωμα στους χρήστες των υπηρεσιών του να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
 7. Όλες οι υπηρεσίες του ΓΔ του ΕΑΠ προσφέρονται δωρεάν.
 8. Το ΓΔ του ΕΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία των φοιτητών και των αποφοίτων του ΕΑΠ, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εργαζόμενοι, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εξ' αποστάσεως ενημέρωση και υποστήριξή τους.
 9. Οι χρήστες των υπηρεσιών του ΓΔ του ΕΑΠ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πιστότητα των προσωπικών τους στοιχείων. Εφόσον διαπιστωθεί ότι στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ανακριβή ή ψευδή, το ΓΔ του ΕΑΠ θα προβεί στη διαγραφή του εν λόγω χρήστη.
 10. Το ΓΔ του ΕΑΠ δεν κάνει διακρίσεις με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, το φύλο ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. Η υιοθέτηση αντίστοιχης πολιτικής αποτελεί βασική προϋπόθεση δικτύωσης και συνεργασίας του ΓΔ του ΕΑΠ με τους φορείς που αναφέρονται στο Αρθρο 2.
 11. Το ΓΔ του ΕΑΠ παρέχει τις υπηρεσίες του ισότιμα και αντικειμενικά, ακολουθώντας την πολιτική εξυπηρέτησης με σειρά άφιξης, όπου χρειάζεται.
 12. Κάθε επικοινωνία με το ΓΔ του ΕΑΠ θεωρείται εμπιστευτική.
 13. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης του ΓΔ του ΕΑΠ παρέχονται αντικειμενικά, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και χωρίς κανένα οικονομικό ή άλλου είδος όφελος για το ΓΔ του ΕΑΠ.
 14. Το ΓΔ του ΕΑΠ δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την πιστότητα συνδέσεων στις οποίες παραπέμπει.