Χαιρετισμός Επιστημονικού Υπεύθυνου

Αγαπητοί φοιτητές και απόφοιτοι του ΕΑΠ,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΓΔ του ΕΑΠ, το οποίο συστάθηκε το 2002, επαναλειτουργεί μετά από τρία και πλέον χρόνια (2008-2011) υποχρεωτικής (λόγω έλλειψης χρηματοδότησης) 'ανενεργούς' παρουσίας του. Η επαναλειτουργία γίνεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης "Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" η οποία έχει ενταχθεί στον Αξονα Προτεραιότητας 04 "Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 του ΕΣΠΑ. Μαζί με τις πράξεις ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) και ΜΚΕ (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) αποτελεί ενεργό μέλος της Οριζόντιας Δικτύωσης των ελληνικών ΑΕΙ και συμμετέχει σε επιτροπές υλοποίησης και ομάδες εργασίας της Οριζόντιας Δικτύωσης, ενώ συντονίζει ενέργειες, με σκοπό την προβολή του θεσμού.

Όπως ίσως γνωρίζετε, κύρια αποστολή των Γραφείων Διασύνδεσης που λειτουργούν στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα είναι τόσο η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων των ιδρυμάτων στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, μέσα από τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τους φορείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όσο και η παροχή ολοκληρωμένης καθοδήγησης και ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και δια βίου μάθησης.

Το ΓΔ του ΕΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιομορφία των φοιτητών και των αποφοίτων του ΕΑΠ, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εργαζόμενοι, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εξ' αποστάσεως ενημέρωση και υποστήριξή τους σε μια σειρά από θέματα όπως:

  • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών κ.λπ.)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Σύνδεση με αγορά εργασίας
  • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Ερευνητικά Προγράμματα, Προγράμματα Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
  • Υποτροφίες

Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην κατεύθυνση της άρσης των δυσκολιών ένταξής τους στην κοινωνία της δια βίου μάθησης και την αγορά εργασίας.

Υπό τις παρούσες δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, το ΓΔ του ΕΑΠ θα επιδιώξει να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην αναζήτηση επαγγελματικών διεξόδων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες δικτύωσης και σε διεθνές επίπεδο.

Όλες οι υπηρεσίες του ΓΔ παρέχονται δωρεάν. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του ΕΑΠ, πέρα από τις δυνατότητες πληροφόρησης και υποστήριξης που τους προσφέρονται δια ζώσης, τηλεφωνικά ή/και μέσω email, έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης σε μία σειρά υπηρεσιών μέσω της εγγραφής τους στον ιστότοπο του ΓΔ. Η λειτουργία και οι δραστηριότητές του διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό την διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Αθ. Μιχιώτης, Καθηγητής ΕΑΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΓΔ ΕΑΠ
mihiotis@eap.gr