Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το ΓΔ του ΕΑΠ στοχεύει στην υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ στην προσέγγιση μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την πληροφόρησή τους αναφορικά με δράσεις που προωθούν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία των φοιτητών και των αποφοίτων του ΕΑΠ, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εργαζόμενοι, το ΓΔ του ΕΑΠ στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εξ' αποστάσεως ενημέρωση και υποστήριξή τους. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Όλες οι υπηρεσίες του ΓΔ του ΕΑΠ προσφέρονται δωρεάν και αφορούν:

  • θέματα εκπαίδευσης, με έμφαση στις μεταπτυχιακές σπουδές
  • θέματα απασχόλησης, με έμφαση στη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό
  • θέματα συμβουλευτικής, με έμφαση στην προετοιμασία των ενδιαφερομένων για τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού

Τέλος, το ΓΔ του ΕΑΠ φροντίζει για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του με εξειδικευμένα βιβλία και ψηφιακό περιεχόμενο σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.