Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» καθορίζεται με το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Σύμφωνα με αυτό, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών «κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως: α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση, β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, σε όλες τις εκφάνσεις του, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα».

Στο ίδιο άρθρο, αναγράφεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών «μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:

α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,

β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και

γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα».

Επιπλέον, στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», αναφέρεται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ότι: «1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής».

Απόφοιτοι Ευρωπαϊκού Πολιτισμού & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Το Ε.Α.Π. με έγγραφο του Προέδρου του προς το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε την ένταξη των αποφοίτων του Π.Σ. «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» στον κλάδο ΠΕ33 «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ)» (16/1/2009). Η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας απάντησε ότι σύμφωνα με γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι απόφοιτοι ΕΠΟ δεν μπορούν να ενταχθούν σε κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (31/12/2009).

Το Ε.Α.Π., ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, απάντησε στην ως άνω γνωμοδότηση με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (24/6/2011) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (20/12/2010) ζητώντας την επανεξέταση του αιτήματος για τη δυνατότητα διδασκαλίας σε Α’ ανάθεση των μαθημάτων:

  • Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρίζες του,
  • Αρχές Φιλοσοφίας,
  • Ιστορία των Επιστημών και της τεχνολογίας,
  • Προβλήματα Φιλοσοφίας,
  • Γεωγραφία και
  • Ιστορία Τέχνης και λογοτεχνίας
  • και σε Β’ ανάθεση των μαθημάτων:
  • Θέματα Ιστορίας,
  • Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών και
  • Λογική: Θεωρία και Πρακτική.

Επί του παρόντος το Ε.Α.Π. δεν έχει λάβει σχετική απάντηση.

Τέλος, η Διοίκηση του Ε.Α.Π. έστειλε αναθεωρημένη εισήγηση/πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την 29η Μαΐου 2017 και αναμένει σχετική απάντηση.