Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

 

Στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», θεσμοθετείται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ότι<:«1. Προσόν διορισμού στον  εισαγωγικό βαθμό ορίζεται  πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ  της  ημεδαπής, περιλαμβανομένων και <των  πτυχίων διπλωμάτων  του  Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων  σχολών της αλλοδαπής». Στο ίδιο  Προεδρικό  Διάταγμα  το  πτυχίο  «Σπουδές  στις  Φυσικές  Επιστήμες (Ε.Α.Π.) »  ορίζεται  ως  προσόν διορισμού  για  τον  Κλάδο  ΠΕ  Περιβάλλοντος.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος Σπουδών έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στο εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών.

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σκοπό το διορισμό τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Για όσους έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 36 του Νόμου 4186/2013 ), δεν απαιτείται πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και ισχύουν οι διατάξεις, πριν την ισχύ του Νόμου 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13, του αρ. 83 του Νόμου 4485/2017 .

Β) Για όσους εισάγονται στο πρόγραμμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Νόμου 4186/2013 , το αρ. 83, παρ. 13 του Νόμου 4485/2017 και την παρ. 1 του άρ. 111 του Νόμου 4547/2018 ), πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει:

«α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του  ν. 3027/2002. »

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου:

«2. Τα προγράμματα σπουδών της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 , που είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται με τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές.

3. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 , όπως ισχύει έως τη δημοσίευση του παρόντος ή έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περίπτ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου, καθώς και όσοι υπάγονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 , δεν απαιτείται να λάβουν τη βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 ».

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» παρέχει πιστοποίηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του καθώς προσφέρει στη διάρθρωσή του τη Θ.Ε. ΕΚΠ63 «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών».

Τέλος, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» μπορούν να απασχοληθούν μεταξύ άλλων στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε φροντιστήρια και σε εμπορικές επιχειρήσεις.

Επαγγελματική Απασχόληση Αποφοίτων ΠΣ ΦΥΕ