Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών: Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

 

Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ καθορίζεται με το άρθρο 3 του  Π.Δ. 66/ 2009, ΦΕΚ 89/Α/2009 . Σύμφωνα με αυτό οι πτυχιούχοι του ανωτέρω τμήματος «με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως: α) η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, β) η έρευνα σε διαφόρους κλάδους της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού, γ) η μετάφραση κειμένων διαφόρων ειδών του γραπτού λόγου που απαιτείται σε χώρους εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ.1 έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που αξιοποιούν την ισπανική γλώσσα και τον πολιτισμό. Οι πτυχιούχοι που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απασχολούνται με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ως: α) καθηγητές της ισπανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) και στα διδασκαλεία/κέντρα Ξένων γλωσσών που τυχόν λειτουργούν σε αυτά, καθώς και γενικότερα στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά β) επιστήμονες που προάγουν τη γνώση σχετικά με την ισπανική γλώσσα και πολιτισμό και γ) ειδικοί επιστήμονες στη μετάφραση κειμένων χρήσιμων στη δημόσια διοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Επιπλέον, στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», αναφέρεται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ότι: «1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής».

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αρ. 43140α/Δ2/17-8-2009, ΦΕΚ 1802/Β/2009   των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστάται ο κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «ΠΕ40 Ισπανικής γλώσσας» και στα προσόντα διορισμού στο κλάδο αυτό συμπεριλαμβάνεται και το πτυχίο του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του ΕΑΠ.

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σκοπό το διορισμό τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Για όσους έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 36 του Νόμου 4186/2013 ), δεν απαιτείται πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και ισχύουν οι διατάξεις, πριν την ισχύ του Νόμου 3848/2010  όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13, του αρ. 83 του Νόμου 4485/2017 .

Β) Για όσους εισάγονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010  (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Νόμου 4186/2013  και το αρ. 83, παρ. 13 του  Νόμου 4485/2017 και το αρ. 111 του Νόμου 4547/2018 ), πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει:

«α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002.»

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του Νόμου 4547/2018 :

«2. Τα προγράμματα σπουδών της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 , που είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται με τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές.

3. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 , όπως ισχύει έως τη δημοσίευση του παρόντος ή έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περίπτ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου, καθώς και όσοι υπάγονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 , δεν απαιτείται να λάβουν τη βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 ».

Για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως το 2020-2021 το πρόγραμμα σπουδών παρέχει πιστοποίηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του καθώς προσφέρει στη διάρθρωσή του τη Θ.Ε. ΕΚΠ61 «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» ενώ για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προσφέρεται η Θ.Ε. ΙΣΠ43 «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας».

Τέλος, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική γλώσσα και Πολιτισμός» μπορούν να απασχοληθούν μεταξύ άλλων στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, καθώς και σε μεταφράσεις και διερμηνείες.