Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ

Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας

Πρόγραµµα Σπουδών: Πληροφορική

Στο Π.∆. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 µε το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.∆. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα», θεσµοθετείται για τον Κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού και/ή Οικονοµικού ότι: «1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των πτυχίων ή διπλωµάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) και των προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής».

Στο ίδιο Προεδρικό ∆ιάταγµα ορίζεται για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής:
«Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα:

 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Επιστήµης Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων
 • Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
 • ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων
 • Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής».

Επιπλέον, οι παραπάνω απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής σύµφωνα με οποιαδήποτε προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισµού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ 19.

Προκειµένου να έχουν εφαρµογή τα ανωτέρω και για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ µε σκοπό το διορισµό τους στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Nόµου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010, πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει:

α) µε βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράµµατος σπουδών τουλάχιστον εξαµηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή από οµάδες συνεργαζόµενων τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τµηµάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Με την κατοχή πτυχίου τµήµατος Α.Ε.Ι., το πρόγραµµα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στη πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής)», ή

δ) µε την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος στις επιστήµες της αγωγής ή

ε) µε την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής ΠΑ.ΤΕ.Σ. ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 44 (ΦΕΚ 58/Α/2009), οι πτυχιούχοι Πληροφορικής, σύµφωνα και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα µε το περιεχόµενο των σπουδών τους, ενδεικτικά µε:

α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, δηµόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο στους επιστηµονικούς τοµείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθµούνται στο άρθρο 2 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος.

β) την έρευνα σε δηµόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστηµονικούς τοµείς που απαριθµούνται στο άρθρο 2 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο.

γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές µονάδες πληροφορικής, δικτύων, µηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δηµοσίων οργανισµών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τοµέα, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις µεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισµό, σε εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση υπ’αριθµ. 44465 (ΦΕΚ 7/Β/2002) ρυθµίζεται η ελάχιστη στελέχωση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων από αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τα στελέχη των ανωτέρω επιχειρήσεων επιλέγονται µεταξύ άλλων από πτυχιούχους Πληροφορικής.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ άλλων σε εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ως σύμβουλοι πληροφορικής σε εταιρείες που χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα. Τέλος, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» μπορούν να γίνουν μέλη στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας.