Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων ΕΑΠ

Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας

Πρόγραµµα Σπουδών: Πληροφορική

 

Στο Π.∆. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 µε το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.∆. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα», θεσµοθετείται για τον Κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού και/ή Οικονοµικού ότι: «1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των πτυχίων ή διπλωµάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) και των προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής».

Στο ίδιο Προεδρικό ∆ιάταγµα ορίζεται για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής:
«Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ήδίπλωµα:

 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Επιστήµης Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων
 • Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
 • ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων
 • Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής».

Επιπλέον, οι παραπάνω απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής σύµφωνα με οποιαδήποτε προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισµού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ86 Πληροφορικής (πρώνην κλάδο ΠΕ19), σύμφωνα με το αρ. 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α’/02-03-2018) .

Προκειµένου να έχουν εφαρµογή τα ανωτέρω και για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ µε σκοπό το διορισµό τους στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ 102 /Α’/12-6-2018) πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει:

«α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002.»

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου:

«2. Τα προγράμματα σπουδών της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, που είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται με τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές.

3. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει έως τη δημοσίευση του παρόντος ή έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περίπτ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου, καθώς και όσοι υπάγονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, δεν απαιτείται να λάβουν τη βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010».

Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 44 (ΦΕΚ 58/Α/2009), οι πτυχιούχοι Πληροφορικής, σύµφωνα και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα µε το περιεχόµενο των σπουδών τους, ενδεικτικά µε:

α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, δηµόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο στους επιστηµονικούς τοµείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθµούνται στο άρθρο 2 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος.

β) την έρευνα σε δηµόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστηµονικούς τοµείς που απαριθµούνται στο άρθρο 2 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο.

γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές µονάδες πληροφορικής, δικτύων, µηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δηµοσίων οργανισµών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τοµέα, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις µεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισµό, σε εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση υπ’αριθµ. 44465 (ΦΕΚ 7/Β/2002) ρυθµίζεται η ελάχιστη στελέχωση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων από αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τα στελέχη των ανωτέρω επιχειρήσεων επιλέγονται µεταξύ άλλων από πτυχιούχους Πληροφορικής.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ άλλων σε εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ως σύμβουλοι πληροφορικής σε εταιρείες που χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα. Τέλος, οιαπόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» μπορούν να γίνουν μέλη στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας.